Nabídky týdne: Minimálně 25% sleva na celý rozsah* >

Obchodní podmínky

Totožnost

Název: Lamp en Licht Online B.V., působící pod názvem „lampyasvetla.cz“ Místo podnikání: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí Telefonní číslo: 0228885381 E-mailová adresa: [email protected] Číslo obchodní komory: 67722415 DIČ: CZ685353642

 

Holdingová společnost

Holdingová společnost
Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52 - 5527 LB Hapert - Nizozemí
Obchodní komora: 67722415
DIČ: CZ685353642

 

Ceny a informace

Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH a mohou se v nich vyskytovat zjevné chyby programování a překlepy. Nezodpovídáme za změny (barev) v důsledku kvality obrazovky. Ceny nezahrnují náklady na doručení. Budou-li náklady na doručení účtovány, bude to jednoznačně uvedeno ještě před uzavřením smlouvy. Vyhrazujeme si právo nedodávat zboží na určitá místa nebo do vybraných oblastí, pokud by to vyžadovalo využítí námořní dopravy, se kterou se pojí značné přepravní náklady.

 

Plnění této smlouvy

Ještě před uzavřením smlouvy budou na webových stránkách uveřejněny informace jednoznačně popisující způsob, jakým bude objednávka doručena, a termín, do kterého se tak stane. Objednávky se budou v každém případě doručovat do 30 dnů. Nebude-li možné určité zboží doručit (včas), budete o tom informováni. V takovém případě můžete buď přijmout nově navržené datum či alternativu, nebo od smlouvy bezplatně odstoupit.

 

Právo na odstoupení

Máte právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 30 dní. Lhůta pro odstoupení vyprší po uplynutí 30 dní ode dne, kdy poslední část zboží přejde do fyzického držení vašeho či vámi určené třetí strany mimo dopravce.

Chcete-li využít práva na odstoupení, je nutné nás o rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy informovat jednoznačným oznámením (např. dopisem odeslaným poštou, faxem či e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení, není to však povinné.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí
[email protected]
0228885381

V zájmu dodržení termínu pro odstoupení stačí odeslat sdělení o využití práva na odstoupení před vypršením lhůty pro odstoupení.

 

Účinnost odstoupení

Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme vám bez zbytečného prodlení a v žádném případě ne později než 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vaší volby metody doručení jinou než nejlevnější metodou standardního doručení, jakou nabízíme). Prostředky vrátíme stejnou platební metodou, kterou jste použili při úvodní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jinou možností; v žádném případě nebudete muset v důsledku takovéhoto vrácení prostředků hradit žádné poplatky.
Prostředky můžeme zadržovat, dokud od vás neobdržíme zboží, nebo dokud nepředložíte doklady o tom, že jste zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží je nutné poslat zpět nebo nám je předat bez zbytečného prodlení a v žádném případě ne později než 30 dní ode dne, kdy nám sdělíte, že od smlouvy odstupujete. Termín bude dodržen, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 30 dní.
Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy.
Za snížení hodnoty zboží zodpovídáte pouze v případě, kdy k němu dojde v důsledku manipulace jiné než nezbytné ke zjištění povahy, charakteristiky a fungování zboží.

 

Platba

Platba musí být provedena metodou uvedenou během objednávání a – v příslušných případech – na webových stránkách. Pokud platební povinnost nesplníte, informujeme vás o tom a dáme vám na splnění platební povinnosti dalších 14 dnů. Pokud nezaplatíte ani během této 14denní lhůty, vznikne vám dluh ve výši zákonného úroku z dlužné částky a budeme vám moci naúčtovat vzniklé náklady na mimosoudní vymáhání.
Lamp en Licht Online B.V (Obchodní komora: 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí)

 

Záruka a shoda

Při objednávce od nás máte právo na zákonnou záruku. Ručíme za to, že zboží splňuje uvedené specifikace a požadavky na kvalitu, které můžete očekávat.

 

Stížnosti

Pokud máte stížnost, informujte nás o tom co nejdříve (viz kontaktní údaje výše). Stížnost vyřídíme co nejdříve a do 14 dnů obdržíte věcnou odpověď. Pokud se způsobem vyřízení stížnosti nebudete spokojeni, můžete ji rovněž podat na evropské platformě ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Závěrečná ustanovení

Smlouva se řídí nizozemským právem. Tato volba práva nijak neumenšuje ochranu, kterou máte podle povinných zákonných předpisů v místě svého pobytu. Pokud povinné zákonné předpisy nestanovují jinak, budou veškeré spory vyplývající ze smlouvy s vámi přednášeny před příslušný nizozemský soud v obvodu, ve kterém máme přihlášeno sídlo.

Identity

Name: Lamp en Licht Online B.V., acting under the name of "lampyasvetla.cz"
Business address: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí
Telephone number: 0228885381
Email address: [email protected]
CoC number: 67722415
VAT number: CZ685353642

 

Prices and information

All the prices listed are inclusive of VAT and subject to obvious programming and typing errors. We are not liable for (colour) variations due to screen quality. The prices are exclusive of shipping costs. If any shipping costs are charged, this will be stated clearly and well before the agreement is concluded.

 

Performance of the agreement

Well before the agreement is concluded, information will be posted on the website which clearly describes the manner in which and the term within which the order will be delivered. Orders will in any case be delivered within 30 days. If certain goods cannot be delivered (on time), you will be informed of that. In such case, you can either agree to the new delivery date or the alternative offered, or terminate the agreement free of charge.

 

Right of withdrawal

You have the right to cancel this contract within 30 dní without giving any reason. The cancellation period will expire after 30 dní from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last good.

To exercise the right to cancel, you must inform us of your decision to cancel this contract by a clear statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model cancellation form, but it is not obligatory.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí
[email protected]
0228885381

To meet the cancellation deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of cancel before the cancellation period has expired.

 

Effects of cancellation

If you cancel this contract, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of delivery (except for the supplementary costs arising if you chose a type of delivery other than delivery other than the least expensive type of standard delivery offered by us), without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to withdraw from this contract. We will make the reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. We may withhold reimbursement until we have received the goods back or you have supplied evidence of having sent back the goods, whichever is the earliest.

You shall send back the goods or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 30 dní from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the goods before the period of 30 dní has expired. You will have to bear the direct cost of returning the goods. You are only liable for any diminished value of the goods resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods.

 

Payment

The payment must be made using the payment method specified during the order process and – where applicable – on the website. If you fail to meet the payment obligation, we will inform you of this and allow you another 14 days to meet the payment obligation. If you fail to pay within this 14-day term, you will owe statutory interest on the amount owed and we will be entitled to charge any extrajudicial collection costs incurred to you.

Lamp en Licht Online B.V (Obchodní komora: 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí)

 

Guarantee and conformity

When ordering from us, you are entitled to the statutory guarantee. We warrant that the goods meet the indicated specifications and the quality requirements that you may expect.

 

Complaints

If you have a complaint, please inform us as soon as possible (see the contact details above). We will handle your complaint as soon as possible, and you will receive a substantive reply within 14 days. If you are not satisfied with the way your complaint was handled, you can also submit it to the European ODR Platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Final provisions

The agreement is subject to Dutch law. This choice of law is without prejudice to the protection you have pursuant to mandatory law in your residence. Insofar as mandatory law does not stipulate otherwise, any disputes ensuing from the agreement with you will be submitted to the competent Dutch court in the district in which we have our registered office.