Ochrana soukromí a soubory cookie

Webové stránky lampyasvetla.cz, které patří společnosti Lamp en Licht Online B.V., (dále jen Lampyasvetla zpracovávají údaje citlivé z hlediska ochrany soukromí, neboli osobní údaje. Pečlivé zpracování osobních údajů je pro společnost Lampyasvetla velmi důležité. V souladu s tím zpracováváme a chráníme osobní údaje s maximální možnou péčí.
Při zpracovávání těchto údajů dodržuje společnost Lampyasvetla požadavky stanovené legislativou na ochranu soukromí. Mimo jiné to znamená, že:

 • Jednoznačně uvádíme, k jakým účelům osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie.
 • Shromažďování osobních údajů omezujeme pouze na ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro legitimní účely.
 • V případě, že je nutný váš souhlas, vás před zpracováním osobních údajů o výslovný souhlas požádáme.
 • Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a od stran, které osobní údaje zpracovávají na náš pokyn, vyžadujeme totéž.
 • Respektujeme vaše právo vyžádat si kontrolu svých osobních údajů a jejich opravu či odstranění.

Společnost Lampyasvetla má při zpracování údajů roli správce. V tomto prohlášení o ochraně soukromí vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme a používáme a za jakým účelem. Doporučujeme si toto prohlášení pozorně přečíst.
Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie bylo naposledy upraveno 18.9.2020.

 

Které údaje zpracováváme?

Při používání našich webových stránek nám můžete předat určité informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím různých kanálů. Naše webové stránky vám například umožňují objednávat produkty. Abychom však objednávku mohli dokončit, musíme od vás zjistit některé osobní údaje. Společnost Lampyasvetla zpracovává tyto údaje:

 • jméno;
 • pohlaví;
 • e-mailová adresa;
 • telefonní číslo;
 • adresa;
 • heslo;
 • název společnosti;
 • platební údaje.

Výše uvedené údaje jsou nutné k založení účtu a dokončení objednávky.
Dále zpracováváme:

 • osobní údaje, které nám pošlete e-mailem, v kontaktním formuláři či v chatu;
 • osobní údaje, které uvedete v recenzi na náš e-shop;
 • osobní údaje, které nám poskytnete při registraci do fotografické soutěže;
 • osobní údaje, které nám poskytnete během účasti v propagačních akcích.

 

K čemu vaše údaje používáme?

Vaše údaje používáme k následujícím účelům:

 • vytvoření vašeho účtu;
 • dokončení objednávky (doručení, platba a kontakt);
 • odpovědi na otázky a reakce na žádosti týkající se našich produktů;
 • posílání zpravodaje s informacemi o našich produktech;
 • odpověď na příspěvek na blogu;
 • vyhlášení vítěze propagační akce nebo fotografické soutěže;
 • abychom mohli zobrazovat vaši recenzi našeho e-shopu.

Pokud jste k tomu dali souhlas, může vám společnost Lampyasvetla posílat e-mailový zpravodaj. Každé sdělení zaslané e-mailem nabízí možnost odhlášení odběru, pokud již zpravodaj odebírat nechcete. Kromě toho se z odběru zpravodaje můžete odhlásit ve svém účtu.

 

Příjemci údajů

Údaje, které poskytnete, budou předány třetím stranám, pokud je to nutné pro účely doručení objednaných produktů. Dále společnost Lampyasvetla poskytne adresu dopravci, aby bylo možné objednávku doručit. Vaše údaje budou poskytnuty následujícím stranám:
doručovací služby; poskytovatelé platebních služeb; platformy pro recenze e-shopů; hostingové služby; vývojáři webových stránek.
Nad rámec toho společnost Lampyasvetla údaje od vás neposkytne třetím stranám bez vašeho souhlasu, není-li to vyžadováno či zakázáno zákonem. Policie nás například může požádat o informace v rámci vyšetřování možného podvodu. V takovém případě má společnost Lampyasvetla zákonnou povinnost údaje poskytnout.

 

Období uchovávání

Když podáte objednávku na našich webových stránkách, společnost Lampyasvetla bude vaše data uchovávat až čtyři roky od vaší poslední objednávky.

Když nás kontaktujete kontaktním formulářem, e-mailem, prostřednictvím služeb Facebook, Twitter, WhatsApp nebo chatu, bude společnost Lampyasvetla uchovávat vaše údaje po dobu nutnou ke zpracování dotazu či požadavku a následně dalších šest měsíců, aby mohla zpracovávat případné další dotazy.

Když odpovíte na příspěvek na blogu nebo zanecháte recenzi na naše webové stránky, bude vaše odpověď zveřejněna a vaše údaje budou uchovávány, dokud odpověď nebo recenzi neodeberete.

Pokud odešlete snímek do fotografické soutěže, může být snímek zveřejněn na webových stránkách. Ostatní osobní údaje, které odešlete při registraci do fotografické soutěže nebo propagační akce, budou uchovávány, dokud všichni výherci neobdrží ceny.

 

Soubory cookie

 

Ochrana

Společnost Lampyasvetlapřijímá odpovídající technická a organizační opatření, aby vaše údaje ochranália před ztrátou a nezákonným zpracováním, například v případě krádeže či neoprávněného přístupu.
Společnost Lampyasvetla přijala následující bezpečnostní opatření:
Přístup k osobním údajům je omezen uživatelským jménem a heslem. Můžete podat žádost o kontrolu údajů, jež se týkají vás a které zpracováváme. Uchováváme protokoly všech požadavků na poskytnutí osobních údajů.

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

V souvislosti s osobními údaji máte následující práva:

 • Můžete podat žádost o kontrolu údajů týkajících se vás, které zpracováváme.
 • Můžete podat žádost o kontrolu údajů, jež se týkají vás a které zpracováváme, vyhotovenou v běžně používaném formátu.
 • Můžete podat žádost o opravu nebo odstranění údajů, pokud jsou nesprávné nebo již nejsou relevantní.
 • Pokud si přejete těchto práv využít, můžete nás kdykoli kontaktovat. K tomu slouží kontaktní údaje uvedené v dolní části tohoto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie.

Pokud máte stížnost týkající se způsobu, jakým vaše údaje zpracováváme, dejte nám prosím vědět. Máte rovněž právo podat stížnost u orgánu dohledu (nizozemský Úřad na ochranu údajů).

Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou s našimi webovými stránkami propojeny odkazy. Společnost Lampyasvetla nemůže zaručit, že tyto strany budou s vašimi osobními údaji zacházet spolehlivě a bezpečně. Než tedy budete jejich webové stránky používat, doporučujeme si přečíst prohlášení příslušných webových stránek o ochraně soukromí.

 

Změny prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie

Společnost Lampyasvetla si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie upravovat. Doporučujeme tedy toto prohlášení o zásadech ochrany soukromí a souborech cookie pravidelně kontrolovat, abyste měli jistotu, že o těchto úpravách budete vědět.

 

Kontaktní údaje

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí
[email protected]
0228885381

The lampyasvetla.cz website, a website of Lamp en Licht Online B.V. (hereinafter referred to as: lampyasvetla) processes privacy-sensitive details, or personal data. The careful handling of personal data is of great importance to lampyasvetla Accordingly, we process and protect personal data with the greatest possible care. 

In processing these data, lampyasvetlacomplies with the requirements set by privacy legislation. This means – among other things – that:

 • We state clearly for which purposes we process personal data. We do so by means of this privacy and cookie statement.
 • We limit our collection of personal data to only those personal data that are required for legitimate purposes.
 • We ask your express permission before processing your personal data in those cases in which your permission is required.
 • We take appropriate security measures to protect your personal data and require parties that process personal data on our instruction to do the same.
 • We respect your right to inspect your personal data upon request, and to correct or remove these.

lampyasvetla is the controller in the data processing. In this privacy and cookie statement, we explain which personal data we collect and use, and for what purpose. We recommend that you read this carefully.

This privacy and cookie statement was most recently amended on 18-09-2017.

 

Which data do we process?

In using our website, you may leave certain details with us, which may include personal data. We collect personal data via different channels. For example, our website enables you to order products, which involves us asking you to provide us with some personal data in order to complete the order. lampyasvetla processes the following data:

 • name;
 • gender;
 • email address;
 • telephone number;
 • address;
 • password;
 • company name;
 • payment details.

The above data are required to set up an account and be able to complete your order.

In addition, we process:

 • any personal data that you send to us in an email, contact form or chat message;
 • any personal data that you include in a review of our web shop;
 • any personal data that you provide us when entering a picture competition;
 • any personal data that you provide us when participating in a giveaway.

 

What do we use your data for?

We use your data for the following purposes:

 • creating an account for you;
 • completing an order (delivery, payment and contact);
 • responding to questions about and requests concerning our products;
 • sending a newsletter with information about our products;
 • responding to a blog post;
 • announcing the winner of a giveaway or picture competition;
 • being able to show your review of our web shop.

If you have given permission for this, lampyasvetla may send you a newsletter by email. Every communication sent by email offers the option of unsubscribing if you should no longer wish to receive our newsletter. In addition, you can unsubscribe for the newsletter via your account.

 

The recipients of the data

The data you provide will be provided to third parties if this is required for the delivery of the products you have ordered. In addition, lampyasvetla will provide address details to, for example, PostNL, so that our order can be delivered. Your data will be provided to the following parties:

 • delivery services;
 • payment service providers;
 • review platforms for web shops;
 • hosting providers;
 • website developers.

Other than that, lampyasvetla will not provide the data you have provided to third parties if you have not given permission for that, unless this is required or permitted by law. For example, the police may ask us for information within the context of a fraud investigation. In such case, lampyasvetla is legally obliged to provide these details.

 

Retention periods

When you place an order through our website, lampyasvetla will retain your data for up to four years after your final order.

When you contact us via a contact form, email, Facebook, Twitter, WhatsApp or chat message, lampyasvetla will retain your data for as long as is required to process the question or request, and then for an additional six months in order to be able to process any follow-up questions.

When you respond to a blog post or post a review of our website, your response will be published and your data will be retained until you remove the response or review.

If you submit a picture for a picture competition, the picture may be published on the website. Other personal data that you send in when entering a picture competition or participating in a giveaway will be retained until the winner/winners has/have received the prize(s).

 

Cookies

Protection

lampyasvetla takes appropriate technical and organisational measures to protect your data against loss and unlawful processing, such as theft and unauthorised inspection.

lampyasvetla takes the following security measures:

 • Access to personal data is restricted by means of a user name and password.
 • We make use of secure connections that protect all information exchanged between you and our website when you enter personal data.
 • We keep logs of all requests for personal data.

 

Your rights with regard to personal data

You have the following rights with regard to your personal data:

 • You can submit a request for inspection of the data about you that we process.
 • You can apply for an overview, in a widely used format, of the data about you that we process.
 • You can submit a request for correction or deletion of the data if these are incorrect or are no longer relevant.

If you wish to exercise these rights, feel free to contact us. To that end, see the contact details at the bottom of this privacy and cookie statement.

If you have a complaint about how we handle your data, please let us know. Alternatively, you also have the right to submit a complaint to the supervisory authority (the Dutch Data Protection Authority).

 

Third-party websites

This privacy and cookie statement does not apply to third-party websites that are connected to our web shop through links. lampyasvetlacannot guarantee that these parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. We therefore recommend that you read the privacy statements of these websites before using them.

 

Changes to this privacy and cookie statement

lampyasvetlareserves the right to amend this privacy and cookie statement. We therefore recommend that you check this privacy and cookie statement regularly to ensure that you are aware of these amendments.

 

Contact details

Lamp en Licht Online B.V.

Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemí

Telephone number: 0228885381

Email: [email protected]